Analiza wskaźnikowa

Z Strateo PL
Skocz do: nawigacja, szukaj

I5.jpg

Spis treści

 • Wskaźniki płynności finansowej (zdolności do regulowania zobowiązań)
 • Wskaźniki rentowności
 • Wskaźniki zyskowności
 • Wskaźniki poziomu zadłużenia
 • *Wskaźniki aktywności
 • *Wskaźnik relacji kapitału obrotowego do przychodu ze sprzedaży (w ujęciu rocznym)
 • *Wskaźnik rotacji kapitału obrotowego (w ujęciu rocznym)
 • *Wskaźnik rotacji kapitału obrotowego (w dniach)
 • *Wskaźnik rotacji aktywów rzeczowych
 • *Wskaźnik rotacji aktywów
 • *Wskaźnik zaangażowania kapitału
 • *Wskaźnik rotacji należności (w przeliczeniu na wartość roczną)
 • *Wskaźnik relacji należności do przychodów ze sprzedaży (w przeliczeniu na wartość roczną)
 • *Wskaźnik cyklu należności (w dniach)
 • *Wskaźnik relacji wpływów pieniężnych do stanu końcowego należności
 • *Wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach)
 • *Wskaźnik rotacji zobowiązań z tytułu dostaw i usług
 • *Wskaźnik rotacji zobowiązań z tytułu dostaw i usług (w dniach)
 • *Wskaźnik relacji wydatków do zobowiązań
 • *Wskaźnik okresu zakupów
 • *Wskaźnik rotacji zapasów I
 • *Wskaźnik rotacji zapasów I w przeliczeniu na wartość roczną
 • *Wskaźnik rotacji zapasów I (w dniach)
 • *Wskaźnik rotacji wyrobów gotowych I
 • *Wskaźnik rotacji wyrobów gotowych I w przeliczeniu na wartość roczną
 • *Wskaźnik rotacji wyrobów gotowych I (w dniach)
 • *Wskaźnik rotacji produktów w toku I
 • *Wskaźnik rotacji produktów w toku I w przeliczeniu na wartość roczną
 • *Wskaźnik rotacji produktów w toku I (w dniach)
 • *Wskaźnik rotacji zapasów materiałów I
 • *Wskaźnik rotacji zapasów materiałów I w przeliczeniu na wartość roczną
 • *Wskaźnik rotacji zapasów materiałów I (w dniach)
 • *Wskaźnik relacji zapasów do kosztów wytworzenia sprzedanych produktów w przeliczeniu na wartość roczną
 • *Wskaźnik rotacji zapasów II
 • *Wskaźnik rotacji zapasów II w przeliczeniu na wartość roczną
 • *Wskaźnik rotacji zapasów II (w dniach)
 • *Wskaźnik rotacji wyrobów gotowych II
 • *Wskaźnik rotacji wyrobów gotowych II w przeliczeniu na wartość roczną
 • *Wskaźnik rotacji wyrobów gotowych II (w dniach)
 • *Wskaźnik rotacji produktów w toku II
 • *Wskaźnik rotacji produktów w toku II w przeliczeniu na wartość roczną
 • *Wskaźnik rotacji produktów w toku II (w dniach)
 • Wskaźnik rotacji zapasów materiałów II
 • *Wskaźnik rotacji zapasów materiałów II w przeliczeniu na wartość roczną
 • *Wskaźnik rotacji zapasów materiałów II (w dniach)
 • *Wskaźnik relacji zobowiązań krótkoterminowych do kapitału obrotowego
 • *Wskaźnik relacji kapitału obrotowego do zobowiązań krótkoterminowych
 • *Wskaźnik relacji kapitału obrotowego do aktywów obrotowych
 • *Wskaźnik relacji aktywów obrotowych do kapitału obrotowego
 • *Wskaźnik relacji zapasów do kapitału obrotowego
 • *Cykl operacyjny
 • *Cykl konwersji gotówkowej
 • *Wskaźniki wydajności
 • *Przychody ze sprzedaży na jednego zatrudnionego w produkcji
 • *Przychody ze sprzedaży na jednego zatrudnionego
 • *Zysk netto na jednego zatrudnionego
 • *Nadwyżka finansowa na jednego zatrudnionego
 • *Wskaźnik relacji kosztów wytworzenia sprzedanych produktów do wielkości produkcji
 • *Wskaźnik relacji kosztów robocizny bezpośredniej do wielkości produkcji
 • *Wskaźnik relacji innych kosztów bezpośrednich i materiałowych do wielkości produkcji
 • *Wskaźnik relacji kosztów wytworzenia sprzedanych produktów do liczby roboczogodzin bezpośrednich
 • *Wskaźnik relacji kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu do liczby roboczogodzin bezpośrednich
 • *Wskaźnik relacji kosztów pośrednich do wielkości produkcji
 • *Wskaźnik relacji kosztów sprzedaży do wielkości produkcji
 • *Wskaźnik relacji kosztów ogólnego zarządu do wielkości produkcji
 • *Wskaźnik relacji kosztów zmiennych na jednostkę produktu do wielkości produkcji
 • *Wskaźnik relacji kosztów stałych na jednostkę produktu do wielkości produkcji
 • *Wskaźniki kosztów
 • *Wskaźnik kosztów operacyjnych
 • *Wskaźnik kosztów operacyjnych I
 • *Wskaźnik kosztów operacyjnych II
 • *Wskaźnik relacji kosztów robocizny do kosztów wytworzenia sprzedanych produktów
 • *Wskaźnik relacji innych kosztów bezpośrednich i materiałowych do kosztów wytworzenia sprzedanych produktów
 • *Wskaźnik relacji kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu do marży brutto
 • *Wskaźnik relacji kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu do przychodów ze sprzedaży
 • *Wskaźnik relacji kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu do zysku netto
 • *Wskaźnik relacji kosztów sprzedaży do marży brutto
 • *Wskaźnik relacji kosztów sprzedaży do przychodów ze sprzedaży
 • *Wskaźnik relacji kosztów sprzedaży do zysku netto
 • *Wskaźnik relacji kosztów ogólnego zarządu do marży brutto
 • *Wskaźnik relacji kosztów ogólnego zarządu do przychodów ze sprzedaży
 • *Wskaźnik relacji kosztów ogólnego zarządu do zysku netto
 • *Wskaźnik relacji kosztów pośrednich do sumy kosztów
 • *Wskaźnik relacji kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu do kosztów robocizny bezpośredniej
 • *Wskaźnik relacji kosztów ogólnego zarządu do kosztów ogółem
 • *Wskaźnik relacji kosztów sprzedaży do kosztów ogółem
 • *Wskaźnik relacji kosztów operacyjnych do kosztów ogółem
 • *Wskaźnik relacji kosztu wytworzenia sprzedanych produktów do kosztów operacyjnych
 • *Wskaźnik relacji wartości sprzedanych towarów i materiałów do kosztów operacyjnych
 • *Wskaźnik relacji kosztów ogólnego zarządu do kosztów operacyjnych
 • *Wskaźnik relacji kosztów sprzedaży do kosztów operacyjnych
 • *Wskaźnik relacji amortyzacji do kosztów operacyjnych
 • *Wskaźnik relacji zużycia materiałów i energii do kosztów operacyjnych
 • *Wskaźnik relacji usług obcych do kosztów operacyjnych
 • *Wskaźnik relacji podatków i opłat do kosztów operacyjnych
 • *Wskaźnik relacji wynagrodzeń do kosztów operacyjnych
 • *Wskaźnik relacji ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń do kosztów operacyjnych
 • *Wskaźnik relacji wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń do kosztów operacyjnych
 • *Wskaźnik relacji pozostałych kosztów operacyjnych do kosztów ogółem
 • *Wskaźnik relacji kosztów finansowych do kosztów ogółem
 • *Wskaźnik relacji odsetek do kosztów finansowych
 • *Inne
 • *Próg rentowności
 • *Wskaźnik dźwigni operacyjnej
 • *Wskaźnik relacji wpływów ze sprzedaży do wpływów ogółem
 • *Współczynnik liczby dni nie zrealizowanych zamówień
 • *Wskaźnik relacji zainkasowanych należności bieżących do poniesionych kosztów
 • *Wskaźnik relacji faktur bieżących i faktur poprzednich okresów do kosztów bieżących
 • *Wskaźnik relacji faktur z poprzedniego okresu do sumy należności zainkasowanych w okresie bieżącym
 • *Wskaźnik relacji wpływów pieniężnych do przychodów ze sprzedaży
 • *Wskaźnik relacji kapitału własnego do przychodu ze sprzedaży
 • *Wskaźnik relacji liczby pracowników pośrednich do liczby pracowników bezpośrednich
 • *Wskaźnik relacji liczby pracowników bezpośrednich do liczby wszystkich pracowników
 • *Wskaźnik relacji liczby pracowników pośrednich do liczby wszystkich pracowników
 • *Wskaźnik relacji przychodów ze sprzedaży do przychodów ogółem
 • *Wskaźnik relacji przychodów ze sprzedaży produktów do przychodów ze sprzedaży
 • *Wskaźnik relacji pozostałych przychodów operacyjnych do przychodów ogółem
 • *Wskaźnik relacji przychodów finansowych do przychodów ogółem