Sprawozdawczość NBP

Z Strateo PL
Skocz do: nawigacja, szukaj

I4.jpg

Sprawozdawczość NBP

Formularze NBP, których sporządzenie jest wspomagane przez Strateo.pl:

W zależności od formularza należności lub zobowiązania od nierezydentów zostają podzielone na różne kraje i waluty. Uzyskane sumy w walucie są przeliczane zgodnie z wymogami według kursu średniego NBP. Wyniki są również zaokrąglane (w złotych, bez znaków po przecinku) aby przepisywanie danych z raportu Strateo do formularza NBP było maksymalnie wygodne. Dzięki Strateo przygotowanie czasochłonnych formularzy dla NBP będzie znacznie szybsze i prostsze


Sprawozdawczość NBP podmiotów innych niż banki

Obowiązki sprawozdawcze podmiotów innych niż banki (w tym osób fizycznych) określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej (Dz. U. Nr 184, poz. 1437).

Najważniejsze tezy zostały podkreślone.

Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. nr 141, poz. 1178, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób, zakres i terminy wykonywania przez rezydentów dokonujących obrotu dewizowego oraz przedsiębiorców wykonujących działalność kantorową obowiązku przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu, zwanemu dalej "NBP", danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej, zwanych dalej "danymi";
2) wysokość kwot, których przekroczenie powoduje powstanie obowiązku, o którym mowa w pkt 1, zwanego dalej "obowiązkiem sprawozdawczym".


§ 2. 1. Ustalone w rozporządzeniu okresy sprawozdawcze (miesiąc, kwartał, rok) odpowiadają okresom kalendarzowym.

2. Dane przekazywane NBP na podstawie rozporządzenia oraz dane przyjmowane do wyliczenia łącznej kwoty aktywów i pasywów, której przekroczenie powoduje powstanie obowiązku sprawozdawczego, zwanej dalej "progiem sprawozdawczym", powinny wynikać z:

1) ksiąg rachunkowych lub ewidencji prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów albo dokumentów źródłowych obrazujących stan faktyczny, w przypadku podmiotów prowadzących księgi rachunkowe;
2) dokumentów źródłowych obrazujących stan faktyczny, w przypadku innych podmiotów niż określone w pkt 1.

3. Dane przyjmowane do wyliczenia na koniec roku lub kwartału progu sprawozdawczego, wyrażone w walutach obcych, przelicza się na złote, stosując średnie kursy tych walut ogłoszone przez NBP w ostatnim dniu roboczym danego roku lub kwartału, a jeżeli w tym dniu kurs danej waluty obcej nie został ogłoszony przez NBP, stosuje się ostatnio ogłoszony przez NBP kurs tej waluty.

4. Dane dotyczące stanów aktywów i pasywów wykazywane w sprawozdaniach na koniec danego okresu sprawozdawczego, wyrażone w walutach obcych, przelicza się na złote, stosując średnie kursy tych walut ogłoszone przez NBP w ostatnim dniu roboczym danego okresu sprawozdawczego, a jeżeli w tym dniu kurs danej waluty obcej nie został ogłoszony przez NBP, stosuje się ostatnio ogłoszony przez NBP kurs tej waluty.

5. Rezydenci, których dotyczy obowiązek sprawozdawczy, oraz przedsiębiorcy wykonujący działalność kantorową, zwani dalej "podmiotami sprawozdawczymi", przekazują NBP odpowiedni formularz lub pakiet formularzy, zwane dalej "sprawozdaniem".

6. Formularze wypełnia się zgodnie z dodanymi do nich objaśnieniami oraz ogólnymi objaśnieniami zawartymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia.


§ 3. Do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej przyjmuje się dane przekazywane NBP przez fundusze inwestycyjne, zgodnie z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w art. 23 ust. 2c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. nr 1, poz. 2, z późn. zm.).


§ 4. 1. Jednostki sektora finansów publicznych, u których łączna kwota aktywów i pasywów określonych w formularzach, których wzory stanowią odpowiednio załączniki nr 2-8, 10-20 i 22 do rozporządzenia, wynosi na koniec roku co najmniej 500 mln złotych, są obowiązane przekazywać NBP na tych formularzach miesięczne sprawozdania w terminie do 20 dni po zakończeniu miesiąca.

2. Jednostki, o których mowa w ust. 1, u których łączna kwota aktywów i pasywów określonych w formularzach, o których mowa w ust. 1, na koniec roku jest wyższa niż 26 mln złotych i niższa niż 500 mln złotych, są obowiązane przekazywać NBP na tych formularzach kwartalne sprawozdania w terminie do 20 dni po zakończeniu kwartału.


§ 5. Firmy inwestycyjne w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), prowadzące rachunki papierów wartościowych, dokonujące obrotu dewizowego z zagranicą lub pośredniczące w tym obrocie, są obowiązane przekazywać NBP na formularzach, których wzory stanowią odpowiednio załączniki nr 2-22 i 25-31 do rozporządzenia, miesięczne sprawozdania w terminie do 20 dni po zakończeniu miesiąca.


§ 6. Osoby fizyczne posiadające niezwiązane z działalnością gospodarczą aktywa lub pasywa określone w formularzach, których wzory stanowią odpowiednio załączniki nr 2-4, 6, 8, 11, 13-20 oraz 22 do rozporządzenia, w łącznej kwocie wynoszącej na koniec roku co najmniej 7 mln złotych, są obowiązane przekazywać NBP na tych formularzach kwartalne sprawozdania w terminie do 20 dni po zakończeniu kwartału.


§ 7. 1. Rezydenciniewymienieni w § 4-6, u których łączna kwota aktywów i pasywów określonych w formularzach, których wzory stanowią odpowiednio załączniki nr 2-22 do rozporządzenia, wynosi na koniec roku co najmniej 300 mln złotych, są obowiązani przekazywać NBP na tych formularzach miesięczne sprawozdania w terminie do 20 dni po zakończeniu miesiąca.

2. Rezydenci, o których mowa w ust. 1, u których łączna kwota aktywów i pasywów określonych w formularzach, o których mowa w ust. 1, na koniec roku jest wyższa niż 10 mln złotych i niższa niż 300 mln złotych, są obowiązani przekazywać NBP na tych formularzach kwartalne sprawozdania w terminie do 20 dni po zakończeniu kwartału.


§ 8. Rezydenci, o których mowa w § 4 i 7:

1) którzy na koniec roku lub na koniec danego kwartału w następnym roku nie osiągnęli progów sprawozdawczych określonych odpowiednio w § 4 i 7 oraz
2) posiadający aktywa lub pasywa związane z obrotem handlowym z zagranicą, których łączna kwota na koniec roku wynosi co najmniej 3 mln złotych

- są obowiązani przekazywać NBP na formularzach, których wzory stanowią odpowiednio załączniki nr 5 i 10 do rozporządzenia, kwartalne sprawozdania dotyczące aktywów i pasywów, o których mowa w pkt 2, w terminie do 20 dni po zakończeniu kwartału.


§ 9. Niezależnie od obowiązków sprawozdawczych określonych w § 4, 5 i 7 rezydenci, o których mowa w § 4, 5 i 7, posiadający długoterminowe kredyty i pożyczki otrzymane od nierezydentóworaz długoterminowe zobowiązania wobec nierezydentówz tytułu leasingu finansowego, których łączna kwota na koniec danego kwartału wynosi co najmniej 3 mln złotych, są obowiązani przekazywać NBP:

1) na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 34 do rozporządzenia, kwartalne sprawozdania w terminie do 20 dni po zakończeniu takiego kwartału;
2) na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 35 do rozporządzenia, kwartalne sprawozdania w terminie do 20 dni po zakończeniu takiego kwartału.


§ 10. Przedsiębiorcy wykonujący działalność kantorową, niezależnie od obowiązku sprawozdawczego określonego w § 7, są obowiązani przekazywać NBP na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 36 do rozporządzenia, kwartalne sprawozdania w terminie do 10 dni po zakończeniu kwartału.


§ 11. Niezależnie od obowiązków sprawozdawczych określonych w § 5 i 7 rezydenci, o których mowa w § 5 i 7, posiadający na początek lub koniec roku co najmniej 10% głosów w organie stanowiącym spółki mającej siedzibę za granicą lub posiadający oddział mający siedzibę za granicą oraz rezydenci, w których organach stanowiących nierezydentna początek lub koniec roku posiada co najmniej 10% głosów, a także oddziały przedsiębiorstw zagranicznych posiadające siedzibę w kraju są obowiązani przekazywać NBP na formularzach, których wzory stanowią odpowiednio załączniki nr 32 i 33 do rozporządzenia, roczne sprawozdania w terminie do dnia 31 maja po zakończeniu roku.


§ 12. Niezależnie od obowiązków sprawozdawczych określonych w § 4 i 6 rezydenci, o których mowa w § 4 i 6, posiadający na początek lub koniec roku co najmniej 10% głosów w organie stanowiącym spółki mającej siedzibę za granicą są obowiązani przekazywać NBP na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 32 do rozporządzenia, roczne sprawozdania w terminie do dnia 31 maja po zakończeniu roku.


§ 13. Niezależnie od obowiązków sprawozdawczych określonych w § 4-7 rezydenci, którzy dokonali emisji papierów wartościowych lub instrumentów rynku pieniężnego niebędących papierami wartościowymi i emisja ta chociaż w części została objęta przez nierezydenta, są obowiązani przekazywać NBP sprawozdania o:

1) emisji na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 23 do rozporządzenia, w terminie do 15 dni od dnia sprzedaży nierezydentom papierów wartościowych lub instrumentów rynku pieniężnego niebędących papierami wartościowymi;
2) zmianie danych dotyczących emisji na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 24 do rozporządzenia, w terminie do 20 dni od dnia dokonania zmiany.


§ 14. Rezydenci, o których mowa w § 4, 6 i 7, którzy na koniec roku nie osiągnęli progu sprawozdawczego określonego odpowiednio w § 4, 6-8, a w następnym roku, na koniec danego kwartału, osiągnęli ten próg, obowiązani są przekazywać NBP za ten i każdy następny kwartał tego roku sprawozdania kwartalne na formularzach i w terminach, o których mowa odpowiednio w § 4, 6-8.


§ 15. 1. Sprawozdania przekazywane są NBP w postaci elektronicznej na portal sprawozdawczy: sprawozdawczosc.nbp.pl.

2. Dostęp do portalu sprawozdawczego odbywa się przy użyciu certyfikatu wydanego nieodpłatnie przez NBP.


§ 16. Do sprawozdań za rok 2009 stosuje się przepisy dotychczasowe.


§ 17. 1. Przepis § 9 pkt 1 stosuje się po raz ostatni do określonych w nim sprawozdań kwartalnych za czwarty kwartał 2010 r.

2. Przepis § 9 pkt 2 stosuje się po raz pierwszy do określonych w nim sprawozdań kwartalnych za pierwszy kwartał 2011 r.


§ 18. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 2007 r. w sprawie sposobu, zakresu i terminów wykonywania przez rezydentów dokonujących obrotu dewizowego oraz przedsiębiorców wykonujących działalność kantorową obowiązku przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej (Dz. U. nr 183, poz. 1308), z wyłączeniem § 14 w zakresie, w jakim dotyczy funduszy inwestycyjnych, który traci moc z dniem 21 kwietnia 2010 r.


§ 19. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.