Strateo korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności
Strateo Internetowy dyrektor finansowy
Instrukcja przygotowania modułu eksportującego

Kolejne kroki instalacji

Specyfikacja modułów eksportujących

Moduł eksportujący służy do pobrania danych z programu księgowego i przygotowania ich do wysłania do aplikacji. Moduł eksportujący może mieć formę skryptu uruchamianego przez program księgowy lub osobnego programu pobierającego dane bezpośrednio z bazy danych. Moduł eksportujący uruchamia program przesyłający dane na serwery Strateo. Program przesyłające dane jest dostarczony przez Strateo i przystosowany do importu danych zgodnych z niniejszą specyfikacją. Pobierz specyfikację w pliku pdf

Dane, o które zapyta moduł  
kod importu (hasło) Każdy użytkownik posiada własny indywidualny kod do importu. Moduł eksportujący powinien zapamiętać podany kod i podpowiadać go.
data dokumentu od Data w formacie YYYY-MM-DD lub ciąg pusty. Data ta służy do ograniczania zakresu przesyłanych danych, aby niepotrzebnie nie wysyłać danych, które nie uległy zmianie od ostatniego importu.
data dokumentu do Jak wyżej.

Jeżeli moduł eksportujący jest np. w formie programu pobierającego dane bezpośrednio z bazy danych i samodzielnie identyfikuje rozrachunki, które są nowe i do tej pory nie były importowane do Strateo, to nie musi pytać o zakres dat do importu. Wówczas moduł importujący sam może ustalić datę pierwszego rozrachunku, który będzie wysyłany. Należy pamiętać, że w trakcie importu aplikacja Strateo rozrachunki usuwa z dotychczasowej bazy danych wszystkie operacje, których daty zakresem obejmują importowany okres i zastępuje je nowymi rekordami z importu, w związku z tym należy wyeksportować wszystkie rozrachunki z podanego przedziału czasowego, a nie tylko te nowe czy zmodyfikowane. Zakresu dat nie podaje się, gdy importowane są wszystkie rozrachunki w firmie. Moduł eksportujący może w interakcji z użytkownikiem ograniczyć zakres przesyłanych danych. Można ograniczyć rozrachunki do danego rodzaju: na przykład wykonać tylko eksport rozrachunków związanych z kontrahentami.

przykładowe okienko eksportu
Przykład zapytania

Po zatwierdzeniu parametrów moduł powinien utworzyć odpowiednie pliki CSV zgodne z opisaną niżej specyfikacją, a następnie wywołać program przesyłający dane podając mu na standardowe wejście w kolejnych linijkach parametry:

 • hasło (kod importu)
 • NIP
 • nazwa programu księgowego
 • wersja programu księgowego
 • wersja modułu eksportującego
 • typ importu (1 w przypadku importu do Strateo rozrachunki)
 • data dokumentu od (data w formacie YYYY-MM-DD lub ciąg pusty)
 • data dokumentu do (data w formacie YYYY-MM-DD lub ciąg pusty)
 • ścieżka do pliku z kontrahentami
 • ścieżka do pliku z rozrachunkami

Program przesyłający dane jest dostarczany nieodpłatnie przez Strateo.pl dla wszystkich zarejestrowanych partnerów tworzących samodzielnie moduł eksportujący.

Specyfikacja danych w plikach CSV

Import danych do Strateo rozrachunki opiera się na dwóch plikach CSV z rozrachunkami oraz kontrahentami. Plik z rozrachunkami zawiera informację o wszystkich rozrachunkach oraz ich rozliczeniach natomiast drugi plik zawiera szczegółowe informacje o kontrahentach. Każdy z plików CSV powinien zawierać w pierwszym wierszu ciąg określający kodowania znaków w pliku. Dopuszczalne standardy kodowania:

 • UTF8
 • ISO-8859-2
 • WINDOWS-1250
 • CP852

Plik rozrachunki/rozliczenia

Dane w formacie CSV (RFC 4180).

  nazwa pola wymagane format uwagi
0 Unikatowy identyfikator rozrachunku tak varchar(255) niezmienny między kolejnymi importami
1 Rodzaj tak byte 0 – rozrachunek; 1 - rozliczenie
2 Identyfikator strony tak   jednoznaczny identyfikator strony (kontrahenta, pracownika, urzędu) wiążący ten rekord z odpowiednim wpisem w pliku importu kontrahentów
3 Kwota waluta tak decimal(16,2) kwota dokumentu w walucie, jeśli dokument jest w zł wartość taka sama jak w 'Kwota złote';
patrz uwagi do pól kwotowych
4 Kwota złote tak decimal(16,2) kwota w złotych (przeliczona wg kursu z dokumentu);
patrz uwagi do pól kwotowych
5 Symbol waluty tak char(3) Według normy ISO 4217
6 Kurs waluty pierwotnej   decimal(16,2) W przypadku rozliczenia w walucie innej niż waluta rozrachunku, jeżeli nie występuje to pole puste
7 Data wystawienia dokumentu tak YYYY-MM-DD  
8 Termin płatności   YYYY-MM-DD  
9 Numer ewidencyjny   varchar(255) wewnętrzny numer księgowego
10 Numer dokumentu   varchar(255) numer na fakturze/rachunku
11 Numer konta księgowego   varchar(255)  
12 Czy dokument płatności   byte 0 - nie; 1 – dokument płatności; dokumenty płatności to wyciągi bankowe i raporty kasowe
13 Opis   varchar(255) Opis z dekretu księgowego, w którym powstał rozrachunek lub rozliczenie
14 Znacznik   char(1) Jeżeli w programie księgowym można nadawać znaczniki rozrachunków
15 Kontrolka rozliczenia   byte 1 - rozrachunek jest rozliczony; 0 - rozrachunek nie rozliczony w programie FK
16 Notatka   varchar(255) Jeżeli w programie księgowym można dodawać notatki do rozrachunków
17 Kwota netto   decimal(16,2) Kwota netto dokumentu
18 Kwota VAT   decimal(16,2) Kwota VAT dokumentu
19 Data operacji   YYYY-MM-DD Data operacji gospodarczej, sprzedaży lub zakupu
20 Okres sprawozdawczy   varchar(255) Nazwa okresu sprawozdawczego

 

Plik strony (kontrahenci, pracownicy, urzędy)

Dane w formacie CSV (RFC 4180).

  nazwa pola wymagane format uwagi
0 Unikatowy identyfikator strony tak varchar(255) niezmienny między kolejnymi importami służący do powiązania stron z rozrachunkami/rozliczeniami
1 Typ tak byte 1 – kontrahent; 2 – pracownik;
3 – urząd; 0 - inne
2 NIP   varchar(16) dwie pierwsze litery nazwa kraju (ISO 3166-1)
NIPy polskie w formacie: PLxxxxxxxxxx
3 Nazwa tak varchar(255)  
4 Nazwa skrócona   varchar(255)  
5 REGON   varchar(16)  
6 Adres miejscowość   varchar(255)  
7 Adres ulica   varchar(255) ulica/plac itd
8 Adres numer   varchar(255) nr budynku
9 Adres lokal   varchar(255) nr lokalu
10 Adres kod   varchar(8)  
11 Adres kraj   varchar(255)  
12 Kontakt imię   varchar(255)  
13 Kontakt nazwisko   varchar(255)  
14 Kontakt telefon   varchar(255)  
15 Kontakt telefon2   varchar(255)  
16 Kontakt fax   varchar(255)  
17 Kontakt www   varchar(255)  
18 Kontakt email   varchar(255)  
19 Kontakt email2   varchar(255)  
20 Konto bankowe numer   varchar(255) numer konta bankowego
21 Konto bankowe bank   varchar(255) nazwa banku

Uwagi do pól kwotowych

W naszym systemie rozróżniamy dwa typy operacji: rozrachunki i rozliczenia.

 1. Jako rozrachunki traktujemy te operacje, które powodują powstanie należności bądź zobowiązania. Wszystkie należności są w systemie dodatnie, natomiast zobowiązania są ze znakiem minus.
  • Na przykład: należności będą wynikać z faktur sprzedaży, korekt zmniejszających zakupy oraz korekt zwiększających sprzedaż.
  • Analogicznie: zobowiązania będą wynikać z faktur zakupu, korekt zmniejszających sprzedaż i korekt zwiększających zakupy.
  • Na przykład: nieprawidłową prezentacją jest wykazywanie korekty zmniejszającej sprzedaż ze znakiem dodatnim.
 2. Jako rozliczenia traktujemy zapłaty rozliczające należność bądź zobowiązanie lub inne dokumenty zmieniające stan rozrachunku.
  • Na przykład: zmniejszenie należności (prezentowanej ze znakiem dodatnim) zawsze będzie miało znak ujemny; zmniejszenie zobowiązania (prezentowanego ze znakiem ujemnym) zawsze będzie miało znak dodatni.
 3. Znak rozrachunku/rozliczenia jest powiązany ze stroną konta księgowego. Jeżeli rozrachunek/rozliczenie wynika z dekretu po stronie WN to zawsze będzie miał znak dodatni.
  • Analogicznie: jeżeli rozrachunek/rozliczenie wynika z dekretu po stronie MA to zawsze będzie miał znak ujemny.
Załóż konto Blog Strateo

?

Czy wiesz, że...

W systemie raportów i paneli zarządczych Strateo obowiązuje zasada Jednego spojrzenia. To znaczy, że w ciągu kilku sekund wyrobisz sobie opinię o bieżącej sytuacji firmy dzięki czytelnym wykresom i tabelom. Możesz na tym zakończyć analizowanie raportu, jeśli wszystko jest w porządku, lub szybko odnaleźć przyczynę problemu.

Zapraszamy do współpracy Bezpieczeństwo i polityka prywatności Monitoring prawny Strateo

Nowe raporty

Wyliczenie ulgi na "złe długi" łatwiejsze w Strateo dzięki nowym raportom pomagającym w wywiązywaniu się z obowiązków narzuconych przez art. 89b Ustawy o podatku od towarów i usług.

Nowe funkcjonalności

Kontrola limitu kredytu kupieckiego to istotny element zarządzania relacjami handlowymi z klientami. Strateo daje możliwość ustawienia limitu kupieckiego dla dowolnych kontrahentów.

Dodatkowe narzędzia

Monitoring Prawny Strateo jest skierowany do firm, które ze względu na branżę lub specyfikę działalności wymagają wsparcia kancelarii prawniczej i ciągłego monitorowania ściągalności należności.
logo POIG
logo UE